Τομείς Εξειδίκευσης

Συνταξιοδοτικά

Η Δικηγορική Εταιρεία  “ΚΟΥΦΕΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” αναλαμβάνει την πλήρη ενημέρωση σας αναφορικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας, την καταμέτρηση των ενσήμων σας καθώς και την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης σας για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων και ασφαλιστικών ταμείων.

Επιπλέον, παρέχουμε νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσώπηση, ήτοι:

• Άσκηση όλων των προβλεπόμενων νόμιμων μέσων, ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών και Διοικητικών Δικαστηρίων για την επίλυση οποιασδήποτε Κοινωνικοασφαλιστικής διαφοράς, για την αποτελεσματική προστασία και δικαστική διεκδίκηση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, με εκπροσώπηση όλων των κατηγοριών των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, αλλά και των εταιρειών/επιχειρήσεων (αναφορές/καταγγελίες, εξώδικες διαμαρτυρίες, αιτήσεις θεραπείας/ενστάσεις/ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών, αγωγές/προσφυγές και κάθε άλλο ένδικο μέσο προσωρινής ή οριστικής προστασίας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων της πολιτικής και διοικητικής δικαιοσύνης).
• Υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης , με πλήρη προετοιμασία και διεκπεραίωση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ (ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών, μεταβάσεις και επαφές στα Ταμεία με τους αρμόδιους χειριστές των συνταξιοδοτικών φακέλων για τον έλεγχο της πορείας της υπόθεσης, παρακολούθηση της διαδικασίας έως και την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης).
• Αναπηρικές συντάξεις.
• Στρατιωτικές συντάξεις.
• Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (νυν Ε.Φ.Κ.Α).
• Όλα τα επικουρικά ταμεία (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π).
• Γνωμοδοτήσεις για συνταξιοδότηση [Παρουσίαση των εναλλακτικών περιπτώσεων συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ (εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης, χρήση πλασματικών ετών, αναγνώριση χρόνου ασφάλισης κλπ.), ενώ ταυτοχρόνως – εάν ζητηθεί – παρέχεται και υπολογισμός του ύψους της σύνταξης , τόσο για την κύρια (ΕΦΚΑ) και επικουρική τους ασφάλιση (ΕΤΕΑΕΠ), όσο και για τις εφάπαξ παροχές τους].
• Γνωμοδοτήσεις για άτομα και επιχειρήσεις, αναφορικά με παντός είδους Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά ζητήματα (π.χ απασχόληση συνταξιούχων, παράλληλη ασφάλιση σε 2 Ταμεία-διπλοσυνταξιούχοι, υπολογισμός εισφορών μελών Δ.Σ εταιρειών κλπ.).

Skip to content