Πολίτικη Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Με την παρούσα πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας, είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε εάν και με ποίο τρόπο τηρούμε προσωπικά σας δεδομένα, για πόσο χρονικό διάστημα, και ποια δικαιώματα διαθέτετε εσείς ανά περίπτωση.

Ως Προσωπικά δεδομένα, καλούνται οι ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα, ως υποκείμενα δικαίου (και αναγνώστες αυτής της ιστοσελίδας), πληροφορίες που μοιραζόμαστε μόνο πάντα με τη ρητή σας συναίνεση, όπως το ονοματεπώνυμο σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας.

Ως υποκείμενα των πληροφοριών αυτών, πρέπει να είστε σε θέση να ενημερώνεστε για κάθε πράξη που πραγματοποιείται από εμάς, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, όπως είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η παραχώρηση των Δεδομένων σας στη σελίδα μας, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας, καθώς και της πλατφόρμας για τον προγραμματισμό των συναντήσεων μας.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης που ενσωματώνουμε υποχρεωτικά στο κάτω μέρος της ενότητας της φόρμας επικοινωνίας, αποδέχεστε και τη διάθεση, χρήση, επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό της επικοινωνίας.

Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επίσης, για την εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας, κάνουμε χρήση αναγκαίων cookies, η οποία πραγματοποιείται μέσα από την περιήγησή σας.

Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e–mail, κ.λπ. Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων. Χρησιμοποιούμε cookies στους Δικτυακούς μας Τόπους για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης και μόνο. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Καθώς τα cookies που χρησιμοποιούμε ανήκουν στην κατηγορία των απολύτως αναγκαίων, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δράση τους, καθώς κάτι τέτοιο θα έπαυε την εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας.

Για πόσο χρονικό διάστημα και για ποιο σκοπό διατηρούμε / επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας; Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας μαζί μας;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, δηλαδή για σκοπούς της επικοινωνίας.

Στην περίπτωση που επιλέξετε τη συνεργασία με τη Δικηγορική Εταιρεία μας, θα σας παρασχεθεί Ειδικό Ενημερωτικό Έντυπο και Ατομική Φόρμα Συναίνεσης.

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή ανάθεσης από τον Πελάτη προς την Εντολοδόχο Δικηγορική Εταιρεία μέχρι τη λήξη αυτής. Μετά τη λήξη της σχέσης εντολής, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφή (-ές) των συμβαλλόμενων στα οποία καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα, θα τηρούνται σε έγχαρτη μορφή μέχρι την κατά νόμο παραγραφή των εντεύθεν ενοχικών δικαιωμάτων και σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τη λήξη της σχέσης εντολής.

Σε περίπτωση έναρξης δικαστικών ενεργειών οποιασδήποτε μορφής που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον υπογράφοντα την παρούσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων του Πελάτη θα αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και των παρεπόμενων ενεργειών κατά την αναγκαστική εκτέλεση, οπότε και θα συνεχίζεται η τήρηση των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τη λήξη της εντολής ανάθεσης προς τη Δικηγορική Εταιρεία.

Τι μπορείτε να κάνετε για όσο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, όπως η διεκπεραίωση της υπόθεσής σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλεται σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), με θέμα : “Προσωπικά Δεδομένα”, αποστέλλοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση – «ΚΟΥΦΕΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» {Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 1, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τ.Κ. 81132}. Απάντηση θα σας δοθεί γραπτά ανάλογα με το τρόπο επικοινωνίας σας και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όταν κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Προτείνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Στόχος της Πολιτικής Απορρήτου είναι να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα δικαιώματά σας και να ελέγχετε τον χειρισμό τους. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί, ή σχόλια και προβληματισμούς που μπορεί να έχετε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ο οποίος θα χαρεί να σας βοηθήσει, με επιστολή στη διεύθυνση – «ΚΟΥΦΕΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» {Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 1, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τ.Κ. 81132}.

Skip to content