Τομείς Εξειδίκευσης

Πολεοδομικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρεία « ΚΟΥΦΕΛΟΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει υποθέσεις που διέπονται από το Δίκαιο Πολεοδομίας και Χωροταξίας, παρέχοντας πλήρη νομική υποστήριξη στους πελάτες του, φορείς του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες.

Ειδικότερα :

• Εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας για την ανέγερση κάθε είδους κτισμάτων (π.χ χωροθέτηση παραγωγικών μονάδων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, πολεοδομική οργάνωση πόλεων, οικιστικών περιοχών κλπ)
• Νομική Συμβουλευτική και Εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών, σε όλες τις φάσεις κατάρτισης των σχετικών σχεδίων ή αδειοδότησης.

• Δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων σε υποθέσεις προσβολής χωροταξικών και ρυμοτομικών σχεδίων, έκδοσης και ανάκλησης αδειών δόμησης, αυθαίρετων κατασκευών, σφράγισης χρήσεων κ.λπ.

• Νομική υποστήριξη κατά τη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για βιομηχανικές, λατομικές, κατασκευαστικές, τουριστικές κ.ά. δραστηριότητες.
• Νομική συμβουλευτική ως προς περιβαλλοντικά ζητήματα προγραμμάτων αξιοποίησης ακινήτων σε συμφωνία με τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, στο πλαίσιο γενικών πολεοδομικών σχεδίων και σχεδίων πόλεως, ζωνών οικιστικού ελέγχου, σχεδίων για την προστασία ορεινών όγκων, ρυθμιστικών σχεδίων κοκ.

• Νομική υποστήριξη για την έκδοση αδειών δόμησης κάθε είδους δραστηριοτήτων, αλλά και για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τον ν. 3843/2010, τον ν. 4014/2011 και τον 4178/2013.

• Εκπροσωπούμε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα για την άσκηση ενδίκων μέσων και ενστάσεων κατά των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και κατά των σχεδίων πόλεως και πολεοδομικών μελετών, γενικών πολεοδομικών σχεδίων, πράξεων εφαρμογής, πράξεων προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημιώσεων, οικοδομικών αδειών, αλλά και για τον προσδιορισμό αποζημίωσης επί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων.

Η Δικηγορική Εταιρεία «ΚΟΥΦΕΛΟΣ – ΤΣΟΥΒΑΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προσφέρει στον εντολέα της απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου και μέσω της αποκλειστικής και μόνιμης συνεργασίας της με έμπειρους Αρχιτέκτονες και Τοπογράφους Μηχανικούς που λειτουργούν ως τεχνικοί μας σύμβουλοι.

Skip to content