Τομείς Εξειδίκευσης

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Η Δικηγορική Εταιρεία «ΚΟΥΦΕΛΟΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει την εκπροσώπηση στην ανάκριση, τη σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, την παράσταση στο ακροατήριο, την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας (πολιτική αγωγή) αλλά και την υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων στο πλαίσιο του επαγγελματικού  βίου προς αποφυγή τέλεσης παρανόμων ενεργειών προβλεπομένων είτε στο Ποινικό Κώδικα είτε σε ειδικούς ποινικούς.

Ειδικότερα:

• Οικονομικό Έγκλημα – Υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων [ λαθρεμπορία, τοκογλυφία, απάτη, υπεξαίρεση σε βάρος Δημοσίου, ΝΠΔΔ, Τραπεζών κ.λ.π (Ν.1608/1950) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκβίαση, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση]
• Ηλεκτρονικό Έγκλημα – Απάτη με υπολογιστή – Συκοφαντική Δυσφήμιση – Εξύβριση
• Νόμος περί Ναρκωτικών & Νόμος Περί Όπλων και Πυρομαχικών
• Στρατιωτική υπηρεσία -Υποχρέωση για στράτευση
• Αθλητική Βία
• Δίκαιο ανηλίκων

• Νόμος περί Αρχαιοτήτων

• Αγορανομικές παραβάσεις [παραγωγή και εμπορία ακατάλληλων τροφίμων, νόθευση τροφίμων με ανάμειξη διαφορετικών ποιοτήτων, νόθευση, εν γένει, προϊόντων “βιοτικής ανάγκης”, η παραβίαση των διατάξεων, για το ωράριο, τη (μη) λειτουργία τις Κυριακές, αλλά και για τις εκπτώσεις, προσφορές κλπ, παρεμπόδιση των ελεγκτικών οργάνων και μη παροχή των ζητηθέντων στοιχείων (τιμολόγια κλπ) ].
• Πολεοδομικές παραβάσεις (ανέγερση οικοδομής χωρίς άδεια, καταγγελία λόγω αυθαίρετης δόμησης κλπ)

• Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο  &  Φοροδιαφυγή (Φ.Π.Α, φόρος εισοδήματος, εικονικά τιμολόγια ).
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες .
• Έκδοση ακάλυπτων επιταγών
• Τέλεση εγκλημάτων τα οποία προβλέπονται από τον νόμους για τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης
• Παράβαση διατάξεων Δικαίου Κεφαλαιογοράς

• Παράβαση διατάξεων Εργατικής Νομοθεσίας – Μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς  &  Μη καταβολή αποδοχών εργαζομένων.

• Παράβαση διατάξεων του Πτωχευτικού Δικαίου

• Προστασία του Ελεύθερου ανταγωνισμού (ά. 43 και 44 ν. 3959/2011) &  Αθέμιτου Ανταγωνισμού (ν. 146/1914).

Skip to content