Τομείς Εξειδίκευσης

Ιατρο – Φαρμακευτικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρεία « ΚΟΥΦΕΛΟΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » αναλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τα εμπλεκόμενα άτομα και φορείς, αναφορικά με ζητήματα ευθύνης (malpractice) και ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου (professional risk insurance) κατά την άσκηση των επαγγελμάτων υγείας. Επιπλέον, σχεδιάζει τις αναγκαίες οργανωτικές και ασφαλιστικές ρήτρες στις συμβάσεις έργου και συνεργασίας μεταξύ υγειονομικών κέντρων, ιατρών, προμηθευτών ιατρικού εξοπλισμού, ασφαλιστικών εταιρειών και ασθενών, κατά τα διεθνή πρότυπα.

Ειδικότερα, αναλαμβάνει υποθέσεις σχετικά με:

• Ιατρική ευθύνη (Αστική –Ποινική-Πειθαρχική / Αδικοπρακτική – Ενδοσυμβατική)
• Ιατρικό Απόρρητο
• Επαγγελματικό Δίκαιο Ιατρών και Παραϊατρικού Προσωπικού
• Μισθολόγιο, Εφημερίες, Άδειες, Μηνιαίες Αποζημιώσεις, Επιδόματα, Προαγωγές, Μεταθέσεις, Μετατάξεις, Αποσπάσεις
• Μισθώσεις Φαρμακείων – Άδειες ίδρυσης και Λειτουργίας
• Άδεια Πώλησης
• Αστική Ευθύνη από Πώληση
• Πειθαρχική Ευθύνη Φαρμακοποιών
• Νομική υποστήριξη για την κάλυψη δαπανών και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από ταμεία ασφάλισης της ημεδαπής για θεραπεία και νοσηλεία ασθενούς σε δημόσια νοσοκομεία και συμβεβλημένες με αυτά ιδιωτικές κλινικές του εξωτερικού.

Skip to content