Κλάδοι Δικαίου

Εταιρικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρεία « ΚΟΥΦΕΛΟΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρέχει πλήρη και αποτελεσματική υποστήριξη εταιριών και επιχειρήσεων επί θεμάτων ίδρυσης και λειτουργίας τους, εταιρικών συναλλαγών, μετατροπής , συγχώνευσης, εξαγοράς επιχειρήσεων, επενδύσεων, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και συναφών συμβάσεων (κατοχύρωση σημάτων και συμβάσεις παραχώρησης χρήσεως, συμβάσεις παραχώρησης τεχνογνωσίας), εμπορικών και λοιπών συμβάσεων στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων τους.

• Κοινοπραξίες και Συνεργασίες
• Εταιρικές και Συνεργατικές δομές
• Κεφαλαιαγορές
• Έλεγχος εξαγωγών
• Ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια / Επιχειρηματικά κεφάλαια
• Σύσταση – Τροποποίηση – Λύση – Διάσπαση κάθε τύπου εταιρίας
• Μετατροπές σχηματισμών εταιριών με συγχώνευση, απορρόφηση ή απόσχιση κλάδου
• Εξαγορά εταιρίας
• Εταιρική διακυβέρνηση και κανονιστική συμμόρφωση
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις φορολογικές παραμέτρους κάθε τύπου εταιρίας – Φορολογικός σχεδιασμός
• Προετοιμασία και σύναψη κάθε είδους σύμβασης
• Συμβάσεις δικαιόχρησης – franchise
• Ένταξη στο άρθρο 99 και στη διαδικασία συνδιαλλαγής
• Παροχή ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης εταιριών
• Αντιπροσώπευση ενώπιον δημόσιων αρχών και κάθε βαθμίδας δικαστηρίου

Skip to content