Κλάδοι Δικαίου

Εργατικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρεία « ΚΟΥΦΕΛΟΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει την εξωδικαστική και δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων της σε υποθέσεις που αφορούν τόσο την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων όσο και την νομική υποστήριξη των εταιρειών και επιχειρήσεων για την ορθή εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής εργατικής νομοθεσίας, αλλά και κάθε υπόθεση σχετική με την Κοινωνική Ασφάλιση και συγκεκριμένα σχετικά με:

• Δικαστική εκπροσώπηση σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας
• Προσφυγές κατά πράξεων Ε.Φ.Κ.Α
• Εργόσημο -Εργατικό ατύχημα
• Σύνταξη ενημερωτικών-γνωμοδοτικών σημειωμάτων για άτομα και επιχειρήσεις, αναφορικά με παντός είδους ζητήματα Εργατικού Δικαίου (π.χ νομιμότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας, ορθός υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης, διάκριση μισθωτής και ανεξάρτητης εργασίας, απασχόληση σε 1-3 εργοδότες, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 9 Ν. 4387/2016 κλπ.Εκπροσώπηση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας
• Σωματειακό Δίκαιο – Καταστατικά – Συμβουλευτική
• Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
• Συνδικαλιστές – Άδεια
• Ένστολοι
• Μεταθέσεις – Μετατάξεις – Αποσπάσεις
• Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας, ρήτρες εμπιστευτικότητας και μη ανταγωνισμού
• Ζητήματα ίσης μεταχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο χώρο εργασίας
• Βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας
• Μνημονιακές Περικοπές – Ειδικά Μισθολόγια
• Διεκδίκηση δεδουλευμένων – Προστασία από άκυρη απόλυση
• Ευέλικτες μορφές εργασίας
• Εκπροσώπηση και επίλυση διαφορών ενώπιον Δημοσίων Αρχών και Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
• Εξωδικαστική επίλυση διαφορών Εργατικού Δικαίου μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων (με εξώδικες οχλήσεις, διαπραγματεύσεις κλπ.), με σκοπό την επίτευξη μιας συμβιβαστικής συμφωνίας προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών
• Ενστάσεις ενώπιον τοπικών διοικητικών επιτροπών
• Εξέταση των συμβάσεων εργασίας (contract template scanning) του προσωπικού της επιχείρησης και της εν γένει εργασιακής πολιτικής (labor policy) που ακολουθεί ο εργοδότης (καταγραφή υπερωριών, υποβολή πινάκων προσωπικού, καταχώρηση αλλαγών ωραρίου κλπ.), με σκοπό τον εντοπισμό πρακτικών που αντιβαίνουν στις κείμενες διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.
• Επανασχεδιασμός των συμβάσεων εργασίας (contract redrafting) και υπόδειξη νομικών λύσεων/προτάσεων πλήρους συμμόρφωσης (full legal compliance) του επιχειρηματία στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Skip to content