Τομείς Εξειδίκευσης

Εμπορικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρεία « ΚΟΥΦΕΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » αναλαμβάνει την διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν :

• Επιταγή / Συναλλαγματική / Τιμολόγια
• Διαταγές Πληρωμής
• Βιομηχανική Ιδιοκτησία και Πνευματικά Δικαιώματα [Προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής δημιουργίας και των σχετικών δικαιωμάτων. Προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των βάσεων δεδομένων και των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εμπορικό σήμα και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Δικαιώματα εκμετάλλευσης. Κατάρτιση συμβάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς τεχνολογίας και know-how. Παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ]
• Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού και Διαφορές από Αθέμιτο Ανταγωνισμό
[ Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, δίκαιο της διαφήμισης, δίκαιο του καταναλωτή, συμφωνίες αποκλειστικής αντιπροσωπείας και διανομής, Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) ]
• Δικαστική διεκδίκηση και είσπραξη απαιτήσεων από πώληση αγαθών – εμπορευμάτων, από παροχή υπηρεσιών, από καταναλωτικά, στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια, απαιτήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτων και εξοπλισμού, από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων
• Ρυθμίσεις και Διακανονισμοί Οφειλών με ταυτόχρονη παροχή εξασφαλίσεων των απαιτήσεων και παρακολούθηση τήρησης αυτών.
• Λήψη ασφαλιστικών μέτρων ενδεικτικά λήψη συντηρητικών κατασχέσεων, εγγραφή προσημειώσεων υποθηκών, εγγυοδοσία κλπ, αναγκαστική εκτέλεση, επιβολή αναγκαστικών κατασχέσεων ακίνητης περιουσίας / ειδικών περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεων εις χείρας τρίτου κλπ.
• Διάρρηξη καταδολιευτικών δικαιοπραξιών.

Skip to content