Τομείς Εξειδίκευσης

Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

Η Δικηγορική Εταιρεία « ΚΟΥΦΕΛΟΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει :

• Ανάλυση των προϋποθέσεων και κρίση περί καταλληλότητας για την κάθε προκήρυξη
• Σύνταξη των αιτήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
• Συμπλήρωση των αιτήσεων
• Επικύρωση και μετάφραση των δικαιολογητικών και πτυχίων σας
• Συμπλήρωση κάθε συνοδευτικού εντύπου.
• Σύνταξη και Υποβολή Ενστάσεων κατά Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης
• Σύνταξη και Υποβολή Αιτήσεων Θεραπείας
• Άσκηση Αιτήσεων Ακύρωσης Παράλειψης Διορισμού ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων

Skip to content