Κλάδοι Δικαίου

Φορολογικό – Τελωνειακό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρεία « ΚΟΥΦΕΛΟΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες φορολογικής ενημέρωσης και υποστήριξης των πελατών του, φυσικών και νομικών προσώπων, σχετικά με :

• Προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής προστίμου, και κατά πράξεων προσδιορισμού φόρου
• Ενδικοφανείς προσφυγές και αιτήσεις αναστολής
• Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
• Αδικαιολόγητη Προσαύξηση Περιουσίας – Διαδικασία ελέγχου ΚΕΦΟΜΕΠ και ΣΔΟΕ – τραπεζικά εμβάσματα, λίστες δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών
• Εξωλογιστικός Προσδιορισμός Φορολογητέας Ύλης
• Φορολογία Ακινήτων
• Αποφυγή Διπλής Φορολογίας
• Φορολογία Συγκέντρωσης Κεφαλαίων
• Φορολογία Χαρτοσήμου
• Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών.
• Φορολογία μεταβίβασης μετοχών
• Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
• Φορολογία συνδεδεμένων επιχειρήσεων
• Προσφυγές κατά τελών επιτηδεύματος- εκτάκτων εισφορών – εκκαθαριστικών σημειωμάτων – φόρων πολυτελείας
• Διοικητική επίλυση διαφορών
• Τελωνειακές διαφορές
• Συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις
• Εταιρικός φορολογικός σχεδιασμός

Skip to content